HomeCông thức ExcelSử dụng hàm Excel Index

Sử dụng hàm Excel Index

Sử dụng hàm Excel Index để tìm phần tử trong mảng. Rất hữu ích khi kết hợp lồng vào với các công thức khác.

Công thức

=INDEX(array, row_num, [column_num])

  • Array: Mảng chứa phần tử cần tìm
  • Row_num: số dòng tương đối trong mảng (tính từ dòng đầu tiên của array)
  • Column_num: số cột tương đối trong mảng (tính từ cột đầu tiên của array)

Ví dụ sử dụng hàm Excel Index

Excel Index
Excel Index

Kết hợp với hàm Match

Index kết hợp với Match
Index kết hợp với Match

Hàm Vlookup chỉ có thể tìm theo chiều từ trái sang phải, còn ngược lại thì chịu. Nếu gặp trường hợp cần tìm giá trị ở bên trái cột tra cứu, các bạn có thể sử dụng Index hết hợp với Match. Hàm Match lúc đó sẽ có nhiệm vụ xác định giá trị tra cứu ở vị trí nào. Hàm Index sẽ xác định giá trị cần tìm tương ứng.