HomeCông thức ExcelSử dụng hàm excel Vlookup

Sử dụng hàm excel Vlookup

Hàm Excel Vlookup là một công thức “thần thánh”. Được sử dụng khi cần tìm các giá trị tương ứng trong một dãy thông tin.

Công thức

=VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

  • Lookup value: Giá trị cần tra cứu
  • Table array: Dải ô chứa giá trị tra cứu. Chú ý giá trị tra cứu phải luôn nằm ở cột đầu tiên của dải ô
  • Col index num: Số cột chứa giá trị trả về. Số thứ tự tính từ cột đầu tiên
  • Range loolup: Giá trị tuỳ chọn. Tuỳ chọn 0 mang lại kết quả tuyệt đối. Tuỳ chọn 1 mang lại kết quả tương đối.

Ví dụ sử dụng hàm Excel Vlookup

Sử dụng hàm excel Vlookup
Sử dụng hàm excel Vlookup