HomeCông thức ExcelSử dụng hàm excel Sum Product

Sử dụng hàm excel Sum Product

Hàm Excel Sum Product là một công thức rất hay được sử dụng khi tính tổng đơn hàng. Cũng như tính tổng giá thành dịch vụ.

Công thức

=SUMPRODUCT(array1, [array2], [array3], …)

  • Mảng array1 là bắt buộc.
  • Mảng array2 và array3 để nhân với array1 và cộng lại. Trong thực tế sẽ gặp nhiều trường hợp sử dụng array1 và array2 hơn cả.
  • Chú ý: Số lượng các phần tử của các range phải bằng nhau. Nếu không sẽ phát sinh lỗi
  • Nếu có thành phần “không phải số học” trong mảng, excel sẽ tự động định nghĩa thành phần đó bằng 0

Ví dụ sử dụng hàm excel Sum Product

Sử dụng hàm excel Sum Product

Thay vì phải nhân từng số lượng và đơn giá, sau đó cộng tổng lại. Chỉ cần dùng SUMPRODUCT(), với chi tiết các range. Công thức này sẽ nhân các phần tử của range 1 với range 2, tương ứng. Và tự cộng tổng lại.